GENOMIČKI ASPEKTI BRZE EVOLUCIJE PRIMORSKE GUŠTERICE (podarcis sicula)

Naziv projekta : Genomički aspekti brze evolucije primorske gušterice (Podarcis sicula)

Partneri : Prirodoslovno – matematički fakultet

Godina početka projekta : 2016.

Status : Aktivan

Vrsta : Primorska gušterica (Podarcis sicula)  

Status vrste prema crvenoj listi IUCN-a : Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Status vrste u Hrvatskoj, prema crvenom popisu : Najmanje zabrinjavajuća (LC)

Sažetak projekta :

Brza evolucija biološki je proces u kojem se promjene neke populacije događaju toliko brzo da su vidljive već unutar nekoliko generacija. Jedan od intrigantnijih primjera brze fenotipske divergencije je rezultat translokacijskog eksperimenta provedenog 1971. godine. Pet parova primorske gušterice (Podarcis sicula) prebačeno je s otočića Pod Kopište na Pod Mrčaru gdje do tada vrsta nije bila prisutna. 30ak godina kasnije otkriveno je kako je novo introducirana populacija na otoku Pod Mrčaru u to kratko vrijeme razvila razne fenotipske promjene u odnosu na izvornu populaciju.

Cilj ovog projekta je dokazivanje genetskog nasljeđivanja promjena probavnog sustava primorske gušterice kako bi se objasnio prelazak s prehrane kukcima na prehranu biljkama – je li u pitanju samo prilagodba trenutačnim prilikama ili evolucijska promjena?

Kao partner  Zoološki vrt Grada Zagreba ponudio je posebno dizajnirani objekt za održavanje i uzgoj gmazova te je uključen u postavljanje i održavanje populacija u eksperimentu kao i u provođenje pokusa križanja.